Середа, 21.02.2024, 01:11

Науково-виробничий журнал "ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА"
Scientific and Production Journal "INNOVATIVE ECONOMY"
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 423
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вимоги написання статей

1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word (doc, rtf, docx).

2. Приймаються до розгляду статті українською, російською та англійською мовами. Обсяг статті має становити від 11 сторінок основного тексту статті; формат А4; інтервал 1,5; кегель 14; шрифт Times New Roman;поля з усіх сторін – 20 мм). В одному файлі зі статтею після References слід розмістити анотації 3-ма мовами (вимоги до анотацій зазначені нижче).

3. Структура статті.

3.1. Структура статті: рядок 1 УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2
JEL Classification.

рядок 3 прізвище та ініціали автора (співавторів (не більше 3-х співавторів)); рядок 4 науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри, структурного підрозділу, установи, без абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 5 назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 6 текст статті із зазначенням необхідних елементів (згідно пункту 3.2 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з проведеного дослідження та використаною літературою.

3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:

Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними завданнями).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Постановка завдання, де формулюється мета і завдання дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні аспекти отриманих результатів дослідження.

Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності до наказу МОН України від 12.01.2017 №40 та встановленими вимогами національного стандарту ДСТУ 8302:2015.

3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19].

Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз реферування та індексування і виконується із застосуванням стилю APA).

3.4. Після Бібліографічного списку і References дається 3-ма мовами (укр., рос., англ.) розширена анотація у формі реферату (не менше 1800 знаків з пробілами, включаючи ключові слова; міжстрічковий інтервал 1; кегель 14; шрифт Times New Roman), що має такі структурні частини: назва статті, мета, методика дослідження, результати, наукова новизна, практична значущість, ключові слова (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз реферування та індексування). Рекомендації щодо оформлення та змісту анотацій розміщені у Додатку 3.

Увага!!!

  • З метою запобігання неякісного перекладу анотацій англійською мовою переклад здійснює фахівець редакції за окрему плату (40 грн за сторінку).
  • Сторінки статті, на яких розміщується анотація 3-ма мовами в розмір оплати за друкарські послуги не включаються.
  • Статті англійською мовою друкуються за половину вартості друкарських послуг
    (25 грн за 1 сторінку) у таких випадках: а) якщо переклад професійний, а не машинний (що відповідно буде перевірятись фахівцем редакції); б) якщо переклад здійснюватиме фахівець редакції (вартість послуг перекладача – 40 грн за сторінку).

3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:

– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;

– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;

– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;

– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у Бібліографічному списку;

– виклад основного матеріалу дослідження повинен закінчуватися текстом, а не таблицею чи рисунком.

3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинен бути оптимальним. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (згрупованим). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel. Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та рисунків лише книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.

3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Антоненко_стаття).


Додаток 1

УДК 338.43.008 004:631

JEL Classification L 830, O 130

Ткачук В.В.,

канд. екон. наук, доцент,

декан економічного факультету

Кам’янець-Подільський національний

 університет імені Івана Огієнка

 

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

 

Постановка проблеми. В умовах стабільно зростаючого попиту на послуги сільського туризму особливо гостро відчувається відсутність налагодженого механізму розповсюдження інформації про сільський туризм

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну та методологічну основу дослідження складають праці А. Татаринцевої, О. Олійник, які досліджують питання управління підприємствами туристичної сфери

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення способів поширення інформації про сільський зелений туризм та розвитку інформаційних технологій у цій сфері. Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: аналіз сучасних туристичних порталів як каналів отримання оперативної інформації про сільський туризм; дослідження сучасних трендів та технологій в сільському зеленому туризмі; узагальнення пропозицій щодо розробки ефективної інформаційно-аналітичної системи сільського туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не викликає сумніву той факт, що

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст… .

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз інформаційно-аналітичного забезпечення сільського туризму засвідчує, що на сьогоднішній день відсутня ефективна інформаційна система, яка…

Література

1. Степанюк О. О., Бабікова К. О., Ісаєнко В. М. Роль інформаційних технологій в організації сільського зеленого туризму. Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 58–61.

8.

References

 

1. Stepaniuk, O.O., Babikova, K.O. and Isaienko, V.M. (2016), “The role of information technology in the organization of rural green tourism”, Zbalansovane pryrodokorystuvannia, no. 1, pp. 58–61.

 

Анотація

Ткачук В.В.

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Мета.

Методика дослідження.

Результати.

Наукова новизна.

Практична значущість.

Ключові слова.

 

Аннотация

Ткачук В.В.

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА

Цель.

Методика исследования.

Результаты.

Научная новизна.

Практическая значимость.

Ключевые слова.

Annotation

Tkachuk V.V.

PROBLEMS OF RESEARCH AND INFORMATION PROVIDING OF DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM

Purpose.

Methodology of research.

Findings.

Originality.

Practical value.

Key words.


Додаток 3

Основні рекомендації,

що слід враховувати при оформленні анотації статті

(не менше 1800 знаків з пробілами)

1. Мета (перенесіть зі статті).

2. Методика дослідження має розкривати, які методи використані для отримання того чи іншого результату дослідження (наприклад, метод порівняння використано для обґрунтування чи вибору технології виробництва…..). Тобто, методика має узгоджуватися з результатами дослідження.

3. Результати дослідження мають узгоджуватися з висновками статті. Тому висновки статті мають бути чіткими (за пунктами), що розкривають суть результатів і їх значення для науки чи практики (наприклад: обґрунтовано, визначено, сформовано і т.д., а не узагальнюючими). Не може бути результатом дослідження проаналізовано, досліджено.

4. Наукова новизна має випливати з результатів дослідження (тобто, один із результатів дослідження має наукову новизну). Наукову новизну необхідно викласти так: розроблено (обґрунтовано……), що, на відміну від існуючого, …… (включає, охоплює………), (сприяє, забезпечує……. вищу продуктивність, ефективність…..знижує собівартість…..тощо).

5. Практична значущість. Необхідно вказати де, в яких сферах (підприємствах, інституціях, галузях…..) можуть бути запропоновані для впровадження результати дослідження і на який ефект можна очікувати від впровадження.

6. Ключові слова: 6-10 слів (словосполучень).


ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ УМОВ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ВИМОГ НАПИСАННЯ СТАТЕЙ МОЖЕТЕ СКАЧАТИ ТУТ
 
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
ІНДЕКСУВАННЯ
_
© Журнал "Інноваційна економіка"© 2011 -  2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz