Субота, 26.05.2018, 23:36

Науково-виробничий журнал "ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА"
Scientific and Production Journal "INNOVATIVE ECONOMY"
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 397
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вимоги написання статей

1. До друку подаються статті (електронний та роздрукований варіанти (1 примірник)) у форматі MS Word 97-2003 (doc) або (rtf).
2. Приймаються до розгляду статті українською, російською або англійською мовами (обсягом 10-20 сторінок тексту, роздрукованого на папері формату А4 через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм).
3. Структура статті (1,5 інтервал):  рядок 1 — УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 — прізвище та ініціали автора (співавторів); рядок 3 — науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 4 — назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 5 — текст статті із зазначенням необхідних елементів (згідно пункту 4 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з проведеного дослідження та використаною літературою.
4. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної проблеми, яким присвячена стаття.
Постановка завдання, де формулюється мета і завдання, об’єкт та предмет дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні аспекти отриманих результатів дослідження.
Висновки та подальші дослідження, де подаються розгорнуті конкретні висновки (по пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Література (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності до наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. та встановленими вимогами міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
5. Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33–38], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].
Окрім того, обов’язково подається список літератури англійською мовою (вимоги, що стосуються реферату та списку літератури англійською мовою, продиктовані обов’язковими вимогами світових реферативних баз даних).
6. Після літератури подається анотація у формі реферату (не менше 200 слів одинарним інтервалом), який має висвітлювати такі структурні питання: тему статті, мету, методику дослідження, результати дослідження, наукову новизну результатів дослідження, практичну значущість
результатів дослідження, ключові слова (додаток 1). Анотація дублюється російською та англійською мовами (переклад достовірний, а не машинний) (при наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні)
  7. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:
– всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури;
– вторинне цитування не дозволяється;
– виклад основного матеріалу дослідження закінчувати текстом, а не таблицею чи рисунком.
8. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та рисунків лише книжний. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.
9. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід вимкнути автоматичний "м’який” перенос (заборонені "примусові” переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab”). Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Петренко. doc, Петренко. rtf).
10. Порядок подання статті.
10.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див. додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу.
10.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронний пакет документів:

– заявка (див. додаток 2);
– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї установи, де працює рецензент;
– для авторів без наукового ступеня обов'язковим є витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) установи, де навяається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження редколегією статті до друку);
додатково подається в електронному вигляді розширена анотація статті (резюме) англійською мовою (обсягом 2 сторінки без виділення розділів) для розміщення на сайті журналу.
11. Переклад розширеної анотації (реферат) англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним) (при наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні).
12. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.
13. Для оформлення списку літератури англійською мовою бажаним є стиль APA (http://www.apastyle.org/).
14. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF) (для української мови) або вимогам BGN/PCGN (для російської мови). Порядок оформлення україномовних та російськомовних джерел, наданих мовою оригіналу, повинен відповідати ГОСТу 7.1-2006.

Додаток 1
ВЗІРЕЦЬ
УДК 631.1
Шевченко О.І.,
к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту
Скакун А.М.,
аспірант*
Одеський державний аграрний університет
 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
     Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств відбувається в нових соціально-економічних умовах ...
    Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. (викласти короткий аналіз результатів їх досліджень та невирішені частини загальної проблеми ).
    Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
    Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо ...
     Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ...
     Висновки та подальші дослідження. Таким чином, відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств … .
 
________________
*
Науковий керівник: Антонов В.О. – д.е.н., професор

Література
     1. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання / В. Антонюк // Україна : аспекти праці. – №5. – 2007. – С. 42-47.
     …
     8. …
References
     1. Antoniuk, V. (2007). "Staff for innovation: problems of formation and use”, p. 42-47.
     …
     8. …
Анотація (не менше 200 слів одинарним інтервалом)
    Шевченко О.І., Скакун А.М.
    ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Орієнтовна структура
    Мета.
    Методика дослідження.
    Результати дослідження.
    Наукова новизна результатів дослідження.
    Практична значущість результатів дослідження.
    Ключові слова.
 
Annotation
    Shevchenko O.I., Skakun A.M.
    PROBLEMS OF FORMATION AND THE USE OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
 
Approximate structure
    Purpose.
    Methodology of research.
    Findings.
    Originality.
    Practical value.
    Key words.

Аннотация
    Шевченко О.И., Скакун А.М.
    ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
    ПРЕДПРИЯТИЙ

 
Примерная структура
    Цель.
    Методика исследования.
    Результаты исследования.
    Научная новизна результатов исследования.
    Практическая значимость результатов исследования.
    Ключевые слова.
 
ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ УМОВ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ВИМОГ НАПИСАННЯ СТАТЕЙ МОЖЕТЕ СКАЧАТИ ТУТ
 
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
ІНДЕКСУВАННЯ
_
© Журнал "Інноваційна економіка"© 2011 -  2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz